Mae tiriogaeth Plwyf Penbryn yn amrywiol iawn ac mae nodweddion hanesyddol a daearyddol wedi dylanwadu ar ei ffiniau. Y prif bentrefi yn y plwyf yw Brynhoffnant, Glynarthen, Sarnau, Tanygroes a Thresaith. O fewn y plwyf mae nifer o addoldai - Eglwys Mihangel Sant, Capel Penmorfa, Capel Bryn Moriah, Capel Glynarthen, Neuadd y Deyrnas Tystion Jehova. Mae Eglwys Sant Ioan a Chapel Tanygroes wedi eu cau. Tan 2010 roedd dwy ysgol gynradd sef Ysgol Glynarthen ac Ysgol Penmorfa yn gwasanaethu'r plwyf. Erbyn hyn mae ysgol ardal, Ysgol T. Llew Jones ym Mrynhoffnant.

Mae morlin y plwyf yn ymestyn o Benrhip, Llangrannog hyd ochr ddeheuol Traeth Tresaith. Rhwng y ddau bwynt yma, mae dau draeth a ystyrir yn berlau Sir Ceredigion: Traeth Penbryn a Thraeth y Morfa. Mae cyrsiau afonydd a nentydd yn dynode ffiniau mewndirol y plwyf. Wrth y ffin mae Tresaith, Dyffryn Saith, Gogerddan, Tanygroes, Felin Wnda, Felin Brithdir, Cwm Barre, Crug Bach, Nantgoch, Penlan, Brynhoffnant, Dyffryn Hoffnant, Nantymawr, Eisteddfa a Phenrip.

The territory of Penbryn Parish is very varied and historical and geographical features have influenced its boundaries. The main villages in the parish are Brynhoffnant, Glynarthen, Sarnau, Tanygroes and Tresaith. Within the parish there are several places of worship – St Michael‛s Church, Penmorfa Chapel, Bryn Moriah Chapel, Glynarthen Chapel, Jehova‛s Witness Kingdom Hall. St John‛s Church and Tanygroes Chapel have closed. Until 2010 two primary schools served the parish, Ysgol Glynarthen and Ysgol Penmorfa. There is now an area school, Ysgol T. Llew Jones in Brynhoffnant.

The parish‛s coastline extends from Penrhip, Llangrannog to the southern end of Tresaith Beach. Between these two points, there are two pearls of the Ceredigion coast: Penbryn Beach and Morfa beach. River courses delimit the inland boundaries of the parish. At the boundary are Tresaith, Dyffryn Saith, Gogerddan, Tanygroes, Felin Wnda, Felin Brithdir, Cwm Barre, Crug Bach, Nantgoch, Penlan, Brynhoffnant, Dyffryn Hoffnant, Nantymawr,
Eisteddfa and Penrhip.